21 február, streda, 2024
A- A A+

Informácia pre verejnosť - Územný plán Obce Malý Cetín – zmeny a doplnky č. 3

Informácia pre verejnosť

 Oznamujeme verejnosti, že obstarávateľ Obec Malý Cetín, predložil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

„Územný plán Obce Malý Cetín – zmeny a doplnky č. 3“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente  je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-maly-cetin-zmeny-doplnky-c-3

Do oznámenia môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2,     951 05 Veľký Cetín, počas úradných hodín.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.