28 september, štvrtok, 2023
A- A A+

Obecné zastupiteľstvo

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení). 
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

Starosta: Roman Kiác                           

Zástupca starostu: Arnold Mikle     

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia OcZ a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené OcZ, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Obecné zastupiteľstvo:

1. Tomáš Gregor, Ing., nezávislý kandidát
2. Dávid Borbély, Ing., nezávislý kandidát
3. Peter Szovics, doc., Ing., Mgr., PhD., nezávislý kandidát
4. Ladislav Szekeres, RNDr. PhD., nezávislý kandidát
5. Dávid Tóth, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny
6. Evelína Mészárosová, nezávislý kandidát
7. Arnold Mikle, nezávislý kandidát
8. Róbert Danóci, Ing., nezávislý kandidát
9. Vladimír Brath, nezávislý kandidát

Kontrolór obce:  Mária Hajduová, Mgr.         

Predpis č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 18

Postavenie hlavného kontrolóra
(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)
(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)