Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Klub dôchodcov

Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Cetíne bola založená 31. 3. 2023. na ustanovujúcej schôdzi zúčastnilo 35 členov. Účastníci sa oboznámili s poslaním a Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorými sa budú vo svojej činnosti riadiť. V súčasnosti má organizácia 55 členov.

Členovia výboru
Predseda: Valéria Prešinská
Podpredseda: Michal Gúgh
Hospodár: Gabriela Szusztorová
Členky: Magdaléna Kiácová, Margita Bugyinszká

Revízna komisia
Predseda: Edita Ficová
Členky: lda Paulovičová, Alžbeta Balázsyová

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku, na základe ktorých bude vystavený členský preukaz, ktorý je dokladom
o členstve.

Členmi sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS na Slovensku.

Našim cieľom je zhromažďovanie a organizovanie občanov našej obce - seniorov v dôchodkovom veku za účelom spoločných stretávaní pri kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach, ako a j brigádnickej činnosti v prospech našej obce a tak svojim členom popri každodenným povinnostiam
a starostiam spríjemniť ich jeseň života.

ERASMUS PRE MLADÝCH PODNIKATEĽOV

Využite príležitosť bezplatne vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých podnikateľov vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.
Tento európsky výmenný program pomáha najmä budúcim a začínajúcim podnikateľom (0-3 rokov podnikania) zaškoliť sa priamo na pracovisku inovatívnej spoločnosti v niektorej z európskych krajín. Stáž dotovaná Európskou úniou poskytne záujemcom financovanie životných nákladov (doprava, ubytovanie, strava) v dĺžke od 1 do 6 mesiacov vo firme podľa vlastného výberu. Výška mesačného finančného príspevku závisí od vybranej krajiny pobytu, pri európskych krajinách sa pohybuje mesačný príspevok na životné náklady a dopravu v rozmedzí 600 – 1100 eur.
ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ:

Čítať ďalej...

ZsVS - AKO SPRÁVNE NAPÚŠŤAŤ BAZÉN

Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom, ktorý môže vodárenskej spoločnosti spôsobiť prevádzkové problémy.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., preto prináša rady, ako správne postupovať pri napúšťaní bazénov.
Pred napúšťaním majte na pamäti, že:
Verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom.
Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať
vodu v prvom rade pre potreby domácnosti. Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Čítať ďalej...

Oznámenie o reze drevín v blízkosti vzdušných elektrických vedení

Oznamujeme Vám, že Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykoná v období. 22. máj 2022 – 26. jún  2023 rez drevín nachádzajúcich sa v blízkosti vzdušných elektrických vedení, v rámci pravidelnej údržby z dôvodu zachovania bezpečnej a bezporuchovej prevádzky nakoľko súčasný stav odporuje požiadavkám zákona č. 251/2012 o energetike, konkrétne ust. § 43 ods. 4 písm. b) a c) a ods.5

V zmysle práv a povinností vyplývajúcich z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike Vám zároveň oznamujeme, že z dôvodu realizácie uvedenej činnosti budeme vstupovať na pozemky vo vybraných lokalitách katastrálneho územia obce Veľký Cetín.

Strana 1 z 34