13 júl, pondelok, 2020
A- A A+

Informácia pre verejnosť - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Obec Veľký Cetín v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente:
„Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sú k dispozícii na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1
Do oznámenia môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, počas úradných hodín.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu je možné predkladať  do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené na adresu: OÚ Nitra, odbor starostl. o živ. prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Dokument na stiahnutie: Oznámenie - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (pdf)