02 október, nedeľa, 2022
A- A A+

Komisie OZ

OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Komisie Obecného zastupiteľstva :

Predseda komisie finančnej a majetku obce: Ladislav Szekeres, RNDr. PhD.
členy komisie :

a) poslanci: Róbert Danóci, Ing.
b) odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Magyar Ľudovít, Gabriela Szusztorová, Ing. Eva Čeriová

 

Predseda komisie stavebnej a životného prostredia: Dávid  Borbély, Ing.
členy komisie :

a) poslanci: Michal Mészáros
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Annamária Szekeresová Ing., Arnold Mikle,  Ladislav Šáfár

 

Predseda komisie pre kultúru, šport a školstvo: Evelína Mészárosová
členy komisie :

a) poslanci: Róbert Danóci, Ing
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Borbélyová Tünde, Ida Motesická, Attila Bráz

 

Predseda komisie sociálnych vecí: Michal Mészáros
členy komisie :

a) poslanci: Imrich Presinszky
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Iveta Hrušovská,Sustorová Erika

 

Predseda na ochranu verejného poriadku: Dudás Norbert
členy komisie :

a) poslanci: Evelína Mészárosová, Tomáš Gregor, Ing., Vladimír Brath
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: -