19 január, nedeľa, 2020
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 141/2019

Vo Veľkom Cetíne, dňa 05. 06. 2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 11. 06. 2019 /v utorok/ o 19:00 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.04. 2019

5./ Správa finančnej komisie a komisie pre kultúru, šport a školstvo

6./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 3/2019 a č. 4/2019

7./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2018

8./ Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2018

9./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

10./ Návrh na schválenie predaja majetku obce v zmysle zverejneného zámeru

11./ Prerokovanie žiadosti o zaistenie finančných prostriedkov – dofinancovanie a prerokovanie žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov - dofinancovanie zo Základnej školy – Alapiskola, Hlavná 638/2, Veľký Cetín

12./ Prerokovanie návrhu na organizačné zabezpečenie šk. roka 2019/2020 zo Základnej školy – Alapiskola, Hlavná 638/2, Veľký Cetín

13/ Prerokovanie žiadostí

14./ D i s k u s i a

15./ Z á v e r

Ing. František Mészáros

starosta obce