01 február, streda, 2023
A- A A+

Informácia pre verejnosť

Obec Veľký Cetín v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu:

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu  je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Do správy môžete nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  aj na Obecnom úrade vo Veľkom Cetíne, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, počas úradných hodín.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-202“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zverejnené dňa: 28.12.2022

2022 12 28