25 júl, nedeľa, 2021
A- A A+

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 118/2021

Vo Veľkom Cetíne, dňa 21. 06. 2021

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 24. 06. 2021 /vo štvrtok/ o 19:00 hod.  s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2020

3./ Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020

4./ Z á v e r

 

 

 

 

Ing. František Mészáros

starosta obce