21 september, pondelok, 2020
A- A A+

Oznámenie vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov a ostatným účastníkom pozemkových úprav v k.ú. Veľký Cetín

Pozemkové úpravy v k.ú. Veľký Cetín boli nariadené v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o pozemkových úpravách) na základe „Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ schváleného uznesením vlády SR č. 358 zo dňa 21.8.2019.
Nariadenie Okresného úradu Nitra, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia (ďalej len OU-NR-PLO1) č. OU-NR-PLO1-2020/013973-1 zo dňa 13.2.2020 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 18.2.2020 na dobu 60 dní, aby bol dostatočný čas na oboznámenie všetkých účastníkov pozemkových úprav.
V súčasnosti prebieha prípravné konanie podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách, v rámci ktorého OU-NR-PLO1 skúma dôvody, naliehavosť a hospodársku účelnosť vykonania pozemkových úprav, ich hranice a vykonáva ďalšie potrebné zisťovania. Výsledkom prípravného konania bude rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav. V prípravnom konaní pozemkových úprav, okrem iného, má okresný úrad zabezpečiť podľa § 7 ods. 4. písm. e) zákona, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARSCoV-2, ako aj vzhľadom na prijaté opatrenia vládou SR a krízovým štábom a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, OU-NR-PLO1 ako orgán príslušný podľa § 5 os. 4 zákona o pozemkových úpravách v spolupráci s obcou Veľký Cetín o z n a m u j e , že v súčasnej dobe nie je možné zvolať verejné zhromaždenie – stretnutie vlastníkov a užívateľov pozemkov v predpokladanom obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Cetín.
Informácie o pozemkových úpravách budú zverejňované na úradnej tabuli obce Veľký Cetín, na internetovej stránke obce Veľký Cetín, obecným rozhlasom a na stránke úradu: http://www.minv.sk/?ppu-velky-cetin .
V prípade, že máte plánované zámery, návrhy alebo pripomienky, ktoré by mohli mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách v k.ú. Veľký Cetín, zašlite ich tunajšiemu úradu v lehote 7 dní od doručenia tohto oznámenia.
Ing. Oľga Majnová, vedúca oddelenia