13 júl, pondelok, 2020
A- A A+

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 114/2020

Vo Veľkom Cetíne, dňa 02. 06. 2020

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ a v zmysle § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa 09. 06. 2020 /v utorok/ o 18:30 hod. v budove  Obecného úradu vo Veľkom Cetíne s týmto navrhovaným programom:

 Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva a doplnenie komisií

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02. 2020 a  zo dňa 03.03.2020

5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2020 a  č. 2/2020

6./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2019

7./ Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019

8./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

9./ Návrh na schválenie predaja majetku obce v zmysle zverejneného zámeru

10./ Prerokovanie návrhu na organizačné zabezpečenie šk. roka 2020/2021 zo Základnej školy – Alapiskola, Hlavná 638/2, Veľký Cetín

11./ Prerokovanie žiadostí

12./ Rôzne

13./ D i s k u s i a

14./ Z á v e r

 

 

Ing. František Mészáros

starosta obce