01 jún, pondelok, 2020
A- A A+

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN

Obec Veľký Cetín

zastúpená starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN

Hlavná 638/2, Veľký Cetín

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve základnej školy
 • prax v riadiacom pedagogickom procese a prax s vysokoškolskými poslucháčmi
 • ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 • znalosť maďarského jazyka slovom i písmom
 • ovládanie práce na PC
 • osobnostné a morálne predpoklady

K prihláške je potrebné doložiť:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín podania písomnej prihlášky: do 04. októbra 2019 do 12.00 hod., na Obecný úrad vo Veľkom Cetíne, alebo poštou na adresu: Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín“. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Na obálku je potrebné napísať „Výberové konanie ZŠ-Alapiskola Veľký Cetín-neotvárať“.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky

výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vo Veľkom Cetíne, dňa 11. 09. 2019

                                                                                                Ing. František Mészáros, v. r.

      starosta obce