Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

00011 ZsVS WEBbanner kampan samoodpocet 300x600px 012023Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) rozhodol podľa

  • 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia schválil maximálnu cenu nasledovne:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Účinnosť rozhodnutia

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

1,2700

1,5240

1. 1. 2023

Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom

0,6985

0,8382

1. 1. 2023

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,4783

1,7740

1. 1. 2023

ZsVS, a. s., v súlade so znením rozhodnutia ÚRSO vykoná fakturáciu dodanej služby odo dňa

1. januára 2023.

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:

Samoodpočtom – v termíne od 01. 01. 2023 do 31. 01. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku odpocet.zsvs.sk. Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude Vaša spotreba rozdelená k 31. 12. 2022 na základe priemernej dennej spotreby vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.

Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané zamestnancom ZsVS, a. s., v riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k 31. 12. 2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Oznam o realizovaných zmenách cestovných poriadkov PAL od 11.12.2022

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 11.12.2022

Linka 403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol – Černík

  • Spoj 23 s odchodom z AS Vráble o 19.40 h posunutý na 19.50 h
  • Spoj 17 s odchodom z AS Vráble o 14.50 – zrušený
  • Spoj 15 s odchodom z AS Vráble o 14.30 h posunutý na 14.35 h

Linka 403 418 Nitra – Mojzesovo

  • Na spoji 3 zmenené znamienko z pôvodného X32 na X10 (s odchodom Nitra, AS o 6.35: nepremáva od 23.12. do 5.1., od 20.2. do 24.2., od 6.4. do 11.4., od 1.7. do 31.8.,30.10. a 31.10.)
  • Na spoji 1 zmenené znamienko z pôvodného X35 na X38 (s odchodom Nitra, AS o 6.45: premáva 23.12., od 2.1. do 5.1., od 20.2. do 24.2., od 6.4. do 11.4., od 1.7. do 31.8.,30.10. a 31.10.)

https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-11-12-2022/

Oznam

zastavka

Autobusy počas hodových slávností t. j. od 01. júla 2022 (piatok)  od 00.01 hod. až do 4. júla 2022 (pondelok) do 24.00 hod. nebudú premávať do centra dediny - autobusová zastávka pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín.  Autobusové spoje budú využívať v týchto dňoch dočasnú zastávku pred Pohostinstvom Kadarka.

Strana 1 z 3