07 júl, utorok, 2020
A- A A+

Vitajte na našej stránke


Všetky informácie (odporúčania, rady, mýty, atď.) pre verejnosť sú dostupné na --> https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu

V  piatok 20. septembra 2019 sa uskutoční zber elektrického, elektronického a  nebezpečného odpadu v  obci. Prosíme občanov, aby tento odpad v  piatok ráno na 8,00 hod. vyložili na ulicu. Z  dvorov sa vynášať nebude! Nebezpečný odpad musí byť označený, o  aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a  po. Aby sa v  odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Elektroodpad nesmie byť rozobratý, v  inom prípade už patrí do objemového odpadu.

Zber sa uskutoční nasledovne: ul. Stará dedina, Horný koniec, Kadaň, Mlynská, Nitrianska, Hlavná, Tichá, Za humnami, Cintorínska, Kostolná, bytovky, Nová, Pri hostinci a  Agátová.

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach.
Patrí sem:
-    Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
- Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
-    Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
- Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
- Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
- Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
-    Batérie a akumulátory,
-    Žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem:
-    Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
-    Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
-    Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
-    Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
-    Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
-    Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je realizovaný z vopred určeného zberného miesta. Systém zberu sa určí na základe dohody s Obecným úradom.