Vitajte na našej stránke

Výzva

Vyzývame všetkých, ktorí majú nedoplatky v  daniach a  poplatku za komunálny odpad z  minulých rokov, aby ste uhradili najneskôr do 23. novembra 2019, v  inom prípade tieto nedoplatky bude vymáhať exekútor!

Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu

V  piatok 20. septembra 2019 sa uskutoční zber elektrického, elektronického a  nebezpečného odpadu v  obci. Prosíme občanov, aby tento odpad v  piatok ráno na 8,00 hod. vyložili na ulicu. Z  dvorov sa vynášať nebude! Nebezpečný odpad musí byť označený, o  aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a  po. Aby sa v  odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Elektroodpad nesmie byť rozobratý, v  inom prípade už patrí do objemového odpadu.

Zber sa uskutoční nasledovne: ul. Stará dedina, Horný koniec, Kadaň, Mlynská, Nitrianska, Hlavná, Tichá, Za humnami, Cintorínska, Kostolná, bytovky, Nová, Pri hostinci a  Agátová.

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach.
Patrí sem:
-    Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
- Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
-    Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
- Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
- Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
- Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
-    Batérie a akumulátory,
-    Žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem:
-    Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
-    Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
-    Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
-    Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
-    Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
-    Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je realizovaný z vopred určeného zberného miesta. Systém zberu sa určí na základe dohody s Obecným úradom.

Termíny cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

  • 20.08.2019 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
  • 21.08.2019/22.08.2019 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
  • 22.08.2019/23.08.2019 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
  • 03.09.2019/04.09.2019 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

 

Kontakt: 0903-40-98-40

 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

OZNAM PRE CESTUJÚCICH

Uzavretie žel. priecestia na ceste III/1645 v k.ú. Vráble - Dyčka

Vážení cestujúci,
V dňoch od 19.8.2019 do 22.8.2019 dochádza k uzavretiu železničného priecestia na ceste III/1645 v k.ú. Vráble - Dyčka, cez ktorý je trasovaná linka pravidelnej autobusovej dopravy č. 403 467 Vráble – Veľký Cetín-Vinodol-Černík.
Z toho dôvodu spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. pristupuje vo vymedzenom období k obmedzeniu prevádzky linky 403 467.
Jediné spoje, ktoré budú počas uzávierky železničného priecestia premávať sú:
• Spoj 30 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín, ZŠ o 7.30 h (predpokladaný príchod do Vrábel s pôvodných 7.50 h cca. o 8.10 h)
• Spoj 9 s odchodom z AS Vráble o 10.40 h (predpokladaný príchod do Veľkého Cetína s pôvodných 11.00 h cca. o 11.20 h)
• Spoj 10 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín, ZŠ o 11.25 h (predpokladaný príchod do Vrábel s pôvodných 11.45 h cca. o 12.05 h)

Tieto spoje budú premávať obchádzkovou trasou cez obec Golianovo, s predĺžením jazdných dôb cca o 20 minút. Nárast kilometrov nebude mať pre cestujúcich prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu za následok navýšenie cestovného.

Ďakujeme za pochopenie
ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72 949 44 Nitra, www.arriva.sk

Strana 1 z 15